ZMIANY W REGULAMINIE KARTY RABATOWEJ

2018-12-03

REGULAMIN „ KARTY RABATOWEJ” HOTELU DOBIESZKÓW WYDANEJ PRZEZ OŚRODEK SZKOLENIA ZAWODOWEGO

W DOBIESZKOWIE

par. 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z „Karty rabatowej”.
 2. Podmiotem odpowiedzialnym za „Kartę rabatową” jest Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Dobieszkowie mający siedzibę pod adresem 95-010 Stryków, Dobieszków 70.
 3. Rabaty cenowe na podstawie „Karty rabatowej” udzielane są od 19.05.2017r. do 31.12.2022 r.
 4. Prawa związane z korzystaniem z „Karty rabatowej” nie mogą być sprzedawane, przenoszone, zbywane w inny sposób, ani nie mogą być przedmiotem żadnych innych czynności z wyjątkiem tych, które zostały określone w niniejszym Regulaminie

par. 2

Uczestnictwo w Programie

 

  1. „Karta rabatowa” jest kartą przeznaczoną dla klientów Hotelu Dobieszków.
  2. „Karta rabatowa” nie jest kartą imienną i jest realizowana za okazaniem.
 • „Karta rabatowa” posiada swój indywidualny numer i wydawana jest po wypełnieniu przez klienta imiennego formularza zgłoszeniowego, którego wzór jest określony w załączniku nr 1 niniejszego Regulaminu.§3

par. 3 

Karta rabatowa

  1. Uczestnik przystępując do promocji otrzymuje do użytkowania „Kartę rabatową”, której wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu, jeżeli od 1.01.2016 roku co najmniej dwa razy zameldował się w Hotelu Dobieszków.
  2. „Karta rabatowa” jest ważna do 31.12.2022 roku z zastrzeżeniem zapisów zawartych w § 6 ust 1.
 • Posiadacz „Karty rabatowej” ma prawo do bezpłatnego wstępu do siłowni i sauny wraz z osobami zameldowanymi z nim w pokoju lub apartamencie.

 par. 4

Rabat cenowy

 1. Ustala się w ramach „Karty rabatowej” 10% rabatu od ceny hotelowej na noclegi w Hotelu Dobieszków.
 2. Prawo do korzystania z rabatu, o którym mowa w ust. 1 przysługuje wyłącznie posiadaczom „Karty rabatowej” wraz z osobami towarzyszącymi (maksymalnie do 3 osób towarzyszących), które zameldowane będą w tym samym pokoju lub apartamencie w którym zameldowany jest posiadacz karty.
 3. Realizacja rabatu następuje każdorazowo po okazaniu w recepcji hotelu „Karty rabatowej”.
 4. Rabat cenowy nie łączy się z żadnymi innymi dodatkowymi akcjami promocyjnymi oraz innymi rabatami, w tym:
 • ustalonymi poprzez portale rezerwacyjne,
 • ustalonymi w ramach cen grupowych,
 • udzielonymi biurom podróży i agencjom turystycznym,
 • wynegocjowanymi z OSZ w Dobieszkowie w ramach cen specjalnych
 1. Rabat łączy się z cenami normalnymi, weekendowymi i cenami za pobyt dłuższy niż 5 dni.
 2. OSZ w Dobieszkowie zastrzega sobie prawo do ustalania i dokonywania zmian w Regulaminie.
 3. Rabat nie może być udzielony w stosunku do usług zakupionych w przeszłości bez okazania karty rabatowej.
 4. Kwota rabatu nie może być wymieniana na gotówkę.

 par. 5 '

Utrata statusu uczestnika

OSZ w Dobieszkowie może wykluczyć uczestnika promocji w ramach Karty rabatowej”, jeżeli uczestnik nie przestrzega zasad Regulaminu.

 

par. 6

Zakończenie Programu

  1. OSZ w Dobieszkowie zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia promocji „Karty rabatowej” w każdym momencie.          .
 • OSZ w Dobieszkowie w przypadku zawieszenia lub zakończenia promocji ..Karty rabatowej” zobowiązany jest do umieszczenia informacji o zawieszeniu lub zakończeniu udzielania rabatu na stronie internetowej hotelu.

par. 7

Zmiany Regulaminu Programu

  1. OSZ w Dobieszkowie zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w każdym momencie.
 • W przypadku wprowadzenia zmian, o których mowa w ust. 1 OSZ w Dobieszkowie każdorazowo udostępni ujednolicony tekst zmienionego Regulaminu na stronie internetowej hotelu.

 

par. 8

Akceptacja Regulaminu

  1. Niniejszy Regulamin „Karty rabatowej” będzie uznany za zaakceptowany przez Uczestnika promocji z chwilą pierwszego użycia karty wydanej Uczestnikowi.
 • Szczegółowe informacje o rabatach można uzyskać pod numerem telefonu 42 710-90-90.Informacja o danych osobowych dla gości Hotelu

 

par.9

 1. Administratorem danych osobowych gości Hotelu jest Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Dobieszkowie (Hotel Dobieszków) z siedzibą w Dobieszkowie 70 95-010 Stryków o numerze NIP 733-13-42-672.
 2. Celem, dla których Hotel Dobieszków przetwarza dane osobowe jest zawarcie i realizacja umowy o „Karcie Rabatowej” . Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych przez Hotel Dobieszków jest:
 1. udokumentowanie wykonania usługi do celów podatkowych;
 2. monitoring hotelowy w celu zapewnienia bezpieczeństwa gościom hotelowym i innym osobom przebywającym na terenie Hotelu.
 1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych gościa pozyskanych przez Hotel jest art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych gościa wykorzystywanych w celach marketingowych jest zgoda gościa (art. 6 ust. 1 lit.a ww. RODO). Hotel informuje, że zgoda może zostać w każdym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych gościa przez monitoring jest ochrona jego żywotnych interesów oraz ochrona żywotnych interesów innych osób fizycznych, jak również usprawiedliwiony cel administratora. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych gościa dla zapewnienia najwyższej jakości usług dla gości hotelowych jest usprawiedliwiony cel administratora (art. 6 ust. 1 lit.d i f ww. RODO).
 2. Dane osobowe pozyskane w związku z zawartą umową o świadczenie usług hotelarskich będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych Hotelu lub gościa, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później, pozyskane na podstawie zgody w celach marketingowych będą przetwarzane przez okres ważności zgody na cele marketingowe, pozyskane w związku z monitoringiem będą przetwarzane przez 14 dni od dnia utrwalenia, a następnie zostaną trwale usunięte.
 3. Każdy gość ma prawo dostępu do własnych danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie Hotelu. Hotel udostępnia adres: inspektor.od@hoteldobieszkow.com.pl za pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych.
 4. Każdy gość ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 5. Hotel nie zamierza przekazywać danych osobowych innym firmom oraz poza obszar EOG.
 6. Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska oraz adres zamieszkania jest wymogiem zawarcia umowy o usługi hotelarskie. Brak podania danych osobowych uniemożliwi hotelowi zwarcie umowy Karty Rabatowej.
 7. Hotel nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym nie dokonuje profilowania.

 

 • 10

Postanowienia końcowe

W przypadkach, o których mowa w §5, §6 i §7 niniejszego Regulaminu. Uczestnikom promocji nie będą przysługiwały żadne roszczenia względem OSZ w Dobieszkowie.

 

DYREKTOR

OSZ w Dobieszkowie

Rafał Jóźwiak

zobacz także:

Aktualności

<< <
1 2
>
Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies, w celu usprawnienia jej działania i dla celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce. Więcej w polityce cookies.
Nie pokazuj mi więcej tego powiadomienia